ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PesPotěší s.r.o.

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“), které jsou platné a účinné od 1.3. 2022, upravují pravidla zpracování osobních údajů společností PesPotěší s.r.o., IČO: 08519188, se sídlem č.p. 480, Přerov nad Labem, 289 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 320298 („PESPOTĚŠÍ“) jakožto správcem osobních údajů je správcem osobních údajů.

1.2.      Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost PESPOTĚŠÍ prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

1.3.      PESPOTĚŠÍ, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje ve spojení s podnikatelskou činností (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

 

2.       Právní základ a účel zpracování osobních údajů

2.1.      PESPOTĚŠÍ je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě následujících právních základů zejména pro následující účely:

·       Plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Plněním smluvního vztahu se rozumí především poskytování služeb subjektu údajů spojených s prodejem a dalšími službami využívanými v rámci služeb PESPOTĚŠÍ;

·       Plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, a uchovávání provozních a lokalizačních údajů;

·       Oprávněný zájem správce – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, například ochrana majetku pořizováním kamerových záznamů;

·       Zasílání obchodních sdělenínabízení výrobků a služeb[1].

 

3.       Zpracovávané osobní údaje

3.1.      Osobní údaje zpracovávané společností PESPOTĚŠÍ zahrnují údaje, které subjekt údajů poskytne osobně, elektronicky, pomocí hlasové služby nebo v rámci formuláře na internetových stránkách společnosti PESPOTĚŠÍ, respektive internetového obchodu PESPOTĚŠÍ nebo které PESPOTĚŠÍ o subjektu údajů zpracovává v rámci své činnosti, zejména:

 

Údaje subjektů údajů

Právní základ a účely zpracování:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce, Zasílání obchodních sdělení.

Datum narození, Rodné číslo

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

Číslo občanského průkazu

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností,

Zasílání obchodních sdělení.

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností,

Zasílání obchodních sdělení.

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

Údaje o smlouvě (číslo smlouvy, datum apod.)

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

Provozní a lokalizační údaje

Plnění právních povinností.

 

3.2.      Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci společnosti PESPOTĚŠÍ a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro poskytnutí služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení.

3.3.      Poskytnutím osobních údajů společnosti PESPOTĚŠÍ subjekt údajů potvrzuje pravdivost všech poskytnutých údajů. Poskytnutí veškerých osobních údajů subjektu údajů, především údajů uvedených v předchozím článku 3.1, je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů dle odstavce 3.1 může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti poskytnutí služeb společností PESPOTĚŠÍ.

 

4.       Příjemci osobních údajů

4.1.      Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům PESPOTĚŠÍ, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů PESPOTĚŠÍ, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4.2.      Seznam příjemců osobních údajů je dostupný u společnosti PESPOTĚŠÍ a kdykoli bude subjektu údajů na požádání poskytnut. PESPOTĚŠÍ je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

5.       Doba uchování osobních údajů

5.1.      PESPOTĚŠÍ zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je PESPOTĚŠÍ povinen, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou nám byl ke zpracování údajů udělen souhlas.

5.2.      Osobní údaje PESPOTĚŠÍ zpracovává dle účelu zpracování po dobu:

Právní základ a účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

Po dobu trvání smluvního vztahu a následně z důvodů oprávněného zájmu správce dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Plnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Oprávněný zájem správce

Maximálně po dobu [3] let od doby uchování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Zasílání obchodních sdělení

Po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.

 

6.       Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

6.1.      Udělil-li subjekt údajů souhlas pro marketingové účely, zpracovává PESPOTĚŠÍ údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem nabízení obchodu a služeb prostřednictvím elektronických prostředků (SMS, telefon) či provozovatele poštovních služeb. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně anebo prostřednictvím e-mailu odvolat. Souhlas je poskytován na dobu [3] let, případně do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

6.2.      Pokud tak subjekt údajů výslovně učiní při uzavření smlouvy označením příslušného zaškrtávacího pole ve smlouvě uzavřené s PESPOTĚŠÍ, uděluje subjekt údajů PESPOTĚŠÍ souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení a zlepšování kvality služeb PESPOTĚŠÍ. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně anebo prostřednictvím e-mailu odvolat. Souhlas je poskytován na dobu trvání smluvního vztahu dle a na dobu [3] let po jeho ukončení, případně do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

 

7.       Osobní údaje třetích osob

7.1.      Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se subjektem údajů, popř. jiné údaje, které PESPOTĚŠÍ obdrží od subjektu údajů v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije PESPOTĚŠÍ za účelem plnění smluv se subjektem údajů. Subjekt údajů tímto bere na vědomí, že PESPOTĚŠÍ bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Subjekt údajů se zavazuje řádně poučit o zpracování osobních údajů společností PESPOTĚŠÍ své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně subjektu údajů na spolupráci se společností PESPOTĚŠÍ.

 

8.       Práva subjektů údajů

8.1.      Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

·       Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli PESPOTĚŠÍ zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude PESPOTĚŠÍ oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

·       Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás PESPOTĚŠÍ zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. PESPOTĚŠÍ provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

·       Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, PESPOTĚŠÍ vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) zpracování PESPOTĚŠÍ ukládá zákonná povinnost.

·       Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, PESPOTĚŠÍ osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

·       Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby PESPOTĚŠÍ osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, PESPOTĚŠÍ nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

·       Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů PESPOTĚŠÍ. V případě, že PESPOTĚŠÍ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8.2.      Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje PESPOTĚŠÍ na e-mailové adrese gdpr@prines.eu. V případě realizace práv se subjekt údajů může obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla společnosti PESPOTĚŠÍ nebo e-mailem na gdpr@prines.eu. PESPOTĚŠÍ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

9.       Cookies

9.1.      Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se při prohlížení většiny webových stránek automaticky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení návštěvníků Internetových stránek („Uživatel“). Soubory cookies se ukládají ve webovém prohlížeči Uživatele a mohou obsahovat informace, jako je např. uživatelské jméno, heslo, IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, adresa URL, odkud Uživatel na webové stránky vstupuje, obecná aktivita na webových stránkách a podobně.

9.2.      Pro konkrétní účely používá PESPOTĚŠÍ používá dočasné i trvalé soubory cookies i soubory cookies třetích stran (např. soubory cookies Google Analytics); jedná se o níže uvedené typy souborů cookies:

§   soubory nezbytné pro správné fungování webové stránky

§   výkonové a funkční cookies

§   analytické a personalizační cookies

§   případně se může jednat též o reklamní cookies

9.3.      Soubory cookies lze kdykoli zakázat a/nebo odstranit (s výjimkou souborů nezbytných pro správné fungování webové stránky) též v nastavení prohlížeče. PESPOTĚŠÍ upozorňuje, že po zakázání souborů cookies nebudou některé funkce k dispozici. Jestliže soubory cookies nebudou povoleny, prohlížeč si například nebude pamatovat přihlašovací údaje Uživatele.

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.   Tyto Zásady jsou k dispozici on-line na internetových stránkách PESPOTĚŠÍ a subjektům údajů je tím umožněno si Zásady v platném znění archivovat a reprodukovat.

10.2.   PESPOTĚŠÍ je oprávněn tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu VOP.

10.3.   Zásady zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných se společností PESPOTĚŠÍ.

 

PesPotěší s.r.o.

č.p. 480, 289 16 Přerov nad Labem

                                    

Tel: +420 601 528 528

Email: gdpr@prines.eu  

 [1] PESPOTĚŠÍ je oprávněn zpracovávat e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl.